„ვამტკიცებ“

                                                                           შპს“ დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო

                                                                     უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის“

                                                                                              დირექტორი მ.ტვილდიანი

                                                                                           ბრძანება N  05,  07.06.2018 წელი

 

 

შპს „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის“

ბიბლიოთეკა

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. კოლეჯის  ბიბლიოთეკა  წარმოადგენს  სტრუქტურულ  ერთეულს,  რომელიც ასრულებს სასწავლო, ინფორმაციულ და საგანმანათლებლო ამოცანებს, აქტიურად უწყობს ხელს კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას, სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო მუშაობის ორგანიზებას და განკუთვნილია კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტთა, პროფესიულ მასწავლებელთა და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის; წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროცესის განუყოფელ ნაწილს.

2. ბიბლიოთეკა საქმიანობას წარმართავს საბიბლიოთეკო საქმეში მოქმედი საკანონმდებლო აქტების საფუძველზე, დაწესებულების მარეგულირებელი დოკუმენტების, წინამდებარე წესების და დირექტორის ბრძანებების შესაბამისად;

 

მუხლი 2. ბიბლიოგრაფიული ფონდი და ხელმისაწვდომობა

 1. კოლეჯის ბიბლიოგრაფიული ფონდი შედგება - ბეჭდვითი გამოცემებისა (სახელმძღვანელოები, დამხმარე და მეთოდური ლიტერატურა) და ელექტრონულ მატარებლებზე დატანილი წიგნადი ფონდისაგან;
 2. ბიბლიოგრაფიული ფონდი მოიცავს, როგორც დაწესებულების მიერ განხორციელბული პროფესიული პროგრამის სავალდებულო, ასევე დამხმარე ლიტერატურას, მასწავლებლის სახელმძღვანელოებსა და სტუდენტების დამხმარე ჩანაწერებს (ე.წ Hand out).
 3. ყველა პროფესიულ სტუდენტს, პროფესიულ მასწავლებელსა და კოლეჯის პერსონალს თანაბრად აქვს უფლება ისარგებლოს ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდით, ელექტრონული ბაზებით, მატერიალურ-ტექნიკური რესურსითა და საინფორმაციო საშუალებებით;
 4. ბიბლიოთეკა ეხმარება პროფესიული განათლების მასწავლებლებს და პროფესიულ სტუდენტებს საჭირო მასალის და ინფორმაციის მოძიება/მოპოვებაში; აწვდის ისეთ რესურსებს, რომელიც გააღრმავებს მათ საგნობრივ ცოდნას და გააუმჯობესებს სწავლების მიდგომებს;
 5. პროფესიული სტუდენტებისათვის ბიბლიოთეკა არის ღია, თავისუფალი, კეთილგანწყობილი საგანმანათლებლო სივრცე, სადაც მათ შეუძლიათ მუშაობა: დავალების შესრულება, ინფორმაციის მოპოვება და გამოყენება.
 6. ბიბლიოთეკის სამუშაო დღეებია: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 10:00-სთ-დან 17:00-სთ-მდე;
 7. ბიბლიოთეკა არ ფუნქციონირებს კოლეჯის შინაგანაწესით განსაზღვრულ უქმე და დასვენების დღეებში.

 

მუხლი 3. ბიბლიოთეკის ამოცანა და ძირითადი ფუნქციები

 1. კოლეჯის ბიბლიოთეკის ამოცანას წარმოადგენს საგანმანათლებლო პროცესის ინფორმაციული უზრუნველყოფა საბიბლიოთეკო მომსახურების თანამედროვე ფორმებისა და მეთოდების გამოყენებით.
 2. ბიბლიოთეკა, მის წინაშე მდგარი ამოცანის შესრულების მიზნით, რომელიც თავისმხრივ ემსახურება დაწესებულების მისიის რეალიზებას, ახორციელებს:

  ა) საბიბლიოთეკო ფონდის ფორმირება/ორგანიზებას;

  ბ) საბიბლიოთეკო ფონდის ელექტრონული ან/და ბეჭდური კატალოგების შექმნას;

  გ) საბიბლიოთეკო ფონდის სისტემატური შევსებას ქართული და უცხოური გამოცემებით;

  დ) საბიბლიოთეკო ფონდის დაცვასა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას;

  ე) სასწავლო პროცესის სრული და ოპერატიული საბიბლიოთეკო მომსახურებით უზრუნველყოფას;

  ვ) საბიბლიოთეკო საქმიანობის კოორდინაციას კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

 

 

მუხლი 4. ბიბლიოთეკის მართვა

 1. კოლეჯის ბიბლიოთეკის საქმიანობის წარმართვას, მისი ფუნქციონირების გამართულობას, საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და სერვისის განვითარების მექანიზმის შემუშავება/დანერგვას, კოლეჯის სხვა სტრუქტურული ერთეულების ჩართულობით, უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი (შემდგომში ბიბლიოთეკარი).
 2. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ანთავისუფლებს დირექტორი.
 3. ბიბლიოთეკარი:

ა) წარმართავს ბიბლიოთეკის საქმიანობას;

ბ) იღებს ბეჭდურ და ელექტრონულ მასალებს, დამუშავებისა  და კატალოგში აღრიცხვის მიზნით;

გ) პასუხისმგებელია ბიბლიოთეკის მუშაობის ორგანიზებაზე;

დ) ზრუნავს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დაცვასა და მიზნობრივ გამოყენებაზე;

ე) ადმინისტრაციასთან ერთად ატარებს სათანადო ღონისძიებებს: ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფის, საბიბლიოთეკო ფონდის დაცვის და მკითხველთათვის აუცილებელი პირობების შექმნის მიზნით;

ვ) კოლეჯის ხელმძღვანელობის წინაშე აყენებს საკითხს ბიბლიოთეკის მუშაობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ;

ზ) კოლეჯის ადმინისტრაციას სისტემატურად აწვდის ინფორმაციას ბიბლიოთეკაში არსებული მდგომარეობის შესახებ;

თ) მოიძიებს/კრებს, სასწავლო დეპარტამენტისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურისთვის, სავალდებულო და დამხმარე ლიტერატურის საბიბლიოთეკო ფონდში არსებული ან/და ახალი გამოცემების შესახებ (არსებობის, არ არსებობის, ყველაზე მოთხოვნადი, ეგზემპლართა მდგომარეობა/რაოდენობა) ინფორმაციას;

ი) უზრუნველყოფს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ ყოველწლიური ანგარიშებში ბიბლიოთეკასთან დაკავშირებით მიღებული რეკომენდაციების გატარებას, ხარვეზების აღმოფხვრას, მათი არ არსებობის შემთხვევაში არსებული მდგომარეობის შენარჩუნება/განვითარებას.

კ) ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესის დარღვევის შემთხვევაში შუამდგომლობს კოლეჯის ადმინისტრაციასთან შესაბამისი ზომების მიღების თაობაზე.

 

 

მუხლი 5. ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

 1.  კოლეჯის პროფესიულ სტუდენტს ავტომატურად ენიჭება კოლეჯის ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება.
 2.  ბიბლიოთეკით მოსარგებლეს უფლება აქვს:

ა) მიიღოს სრული ინფორმაცია ფონდში დაცული საბიბლითეკო მასალების შესახებ, მოძებნოს მისთვის საინტერესო მასალა ბიბლიოთეკის ბეჭდურ ან ელექტრონულ კატალოგში;

ბ) ისარგებლოს ბიბლიოთეკაში არსებული საბიბლიოთეკო ფონდითა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით სათანადო ინფორმაციისა და სხვა მასალების მოძიების მიზნით.

გ) ისარგებლოს ბიბლიოთეკის ფონდში არსებული მასალის ასლის გადღების უფლებით.

       3. ბიბლიოთეკით მოსარგებლე ვალდებულია:

ა) წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ბიბლიოთეკაში შესვლისას;

ბ) დაიცვას სიჩუმე, წესრიგი, საზოგადოებრივი ქცევისა და ჰიგიენური ნორმები;

გ) გაუფრთხილდეს ბიბლიოთეკის ქონებას;

დ) დაათვალიეროს სასწავლო მასალა მიღებისას და დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ განაცხადოს აღნიშნულის თაობაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიბლიოთეკით მოსარგებლეს, რომელმაც ბოლოს ისარგებლა მასალით;

       4.  კოლეჯის პროფესიული სტუდენტები, პროფესიული მასწავლებლები და კოლეჯის პერსონალი ვალდებული არიან გაეცნონ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს და დაემორჩილონ ბიბლიოთეკის/ბიბლიოთეკარის მოთხოვნებს.

       5. ბიბლიოთეკით მოსარგებლეს ეკრძალება:

ა) ბიბლიოთეკიდან ფონდის მასალის გატანა ბიბლიოთეკარის ნებართვის გარეშე;

ბ) ბიბლიოთეკაში თამბაქოს მოწევა ან საკვების შეტანა, მობილური ტელეფონით სარგებლობა;

გ) ფონდის მასალის ქურდობა, დაზიანება, მინაწერის გაკეთება, ფურცლის ჩაკეცვა, დაფხაჭნა, ამოგლეჯა და სხვა სახის დაზიანება.

დ) ეკრძალება ელექტრონულ მატარებლების დაფორმატება ან საბიბლიოთეკო ფონდის სხვაგვარად დაზიანება;

ე) ბიბლიოთეკაში დაცული ელექტრონული ბაზებიდან მასალის გადაგზავნა, ბიბლიოთეკარის ნებართვის გარეშე,  სხვა ელექტრონულ ბაზაში ან/და ბაზის არასასწავლო მიზნებისათვის გამოყენება.

6.  მე-5-ე პუნქტით გათვალისწინებული წესების დარღვევა იწვევს სიტყვიერ გაფრთხილებას, ხოლო მსგავსი დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ბიბლიოთეკარის მოთხოვნით ბიბლიოთეკის დატოვებას;

7.  მე-5 -ე პუნქტით გათვალისწინებული წესების დარღვევა, რაც იწვევს ზიანს (წიგნის, მასალის განადგურება, დაზიანება, გამოყენებისთვის უვარგისი გახდა) შესაძლოა მოსარგებლეს დაეკისროს შესაბამისი ფინანსური სანქცია ან/და ზიანის აღმოფხვრა ისე, რომ აღდგენილი იქნას პირვანდელი მდგომარეობა.

8.  კოლეჯის ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაატაროს კოლეჯის შიდა ნორმატიული აქტებით, ამ დებულებით და წესით გათვალისწინებული ზომები იმ პირთა მიმართ, რომლებიც არღვევენ ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესს და/ან აყენებენ ზიანს ბიბლიოთეკაში არსებულ ქონებას;

9.  იმ პირებს, რომელთაც შეუჩერდათ ან/და შეუწყდათ სტუდენტის სტატუსი, ან პირები, რომლებმაც შეწყვიტეს კოლეჯთან თანამშრომლობა, უწყდებათ საბიბლიოთეკო რესურსებით სარგებლობის უფლება.

10. სასწავლო მასალა, რომელიც ბიბლიოთეკას აქვს მხოლოდ თითო ეგზემპლარი, ბიბლიოთეკიდან არ გაიცემა. ასეთი სასწავლო მასალა ბიბლიოთეკით მოსარგებლეს შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ ბიბლიოთეკაში ან/და გადიღოს ასლი, ბიბლიოთეკარის თანხმობით;

11. ბიბლიოთეკით მოსარგებლეს შეუძლია ბიბლიოთეკიდან გაიტანოს სასწავლო მასალა, რომელიც ბიბლიოთეკაში მოიპოვება რამდენიმე ეგზემპლარის სახით არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადით;

12. სასწავლო მასალები, რომელიც პროფესიული განათლების მასწავლებელს განკუთვნილი აქვს    ლექციისათვის და პროფესიული სტუდენტების ყოველდღიური მოხმარებისთვის, ბიბლიოთეკიდან შეიძლება გატანილ იქნას მხოლოდ 24 სთ-ით;

13. დაუშვებელია ერთი და იგივე დასახელების სასწავლო მასალის ერთზე მეტი ეგზემპლარის გაცემა ერთ მომხმარებელზე;

14. გატანილი სასწავლო მასალის დაბრუნების ვადის დადგომისთანავე მოსარგებლე ვალდებულია დააბრუნოს მასალა ბიბლიოთეკაში;

15. თუ ბიბლიოთეკით მოსარგებლის მიერ რაიმე მიზეზით ვერ ხერხდება სასწავლო მასალის ბიბლიოთეკაში დაბრუნება საჭირო დროს, გადაცდენის მიზეზი აუცილებლად უნდა ეცნობოს კოლეჯის ადმინისტრაციას;

16. ბიბლიოთეკარს შეუძლია მოითხოვოს ბიბლიოთეკით მოსარგებლეს სასწავლო მასალის ვადაზე ადრე დაბრუნება. ასეთ შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია ის დააბრუნოს შეტყობინებიდან 24 საათის განმავლობაში;

17. გატანილი სასწავლო მასალის დაკარგვის შემთხვევაში დამკარგავი ვალდებულია აანაზღაუროს დანაკარგი იგივე სასწავლო მასალით.

18. ბიბლიოთეკაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკა და ინტერნეტი სასწავლო-საინფორმაციო დანიშნულებისაა. უპირველესად, იგი განკუთვნილია ბიბლიოთეკის კატალოგში არსებული მასალის მოძიებისათვის და სასწავლო მიზნებისთვის დამატებითი მასალის მოძიების აუცილებლობის შემთხვევებისთვის, ასევე ელექტრონული ფოსტით სარგებლობისთვის;

19. ბიბლიოთეკის კომპიუტერული ბაზით სარგებლობისას დაუშვებელია სხვადასხვა გასართობი ვებ-გვერდებით სარგებლობა, ფილმების, მუსიკალური კომპოზიციების, თამაშების და სხვა მსგავსის ჩამოტვირთვა, კომპიუტერული ტექნიკის კონფიგურაციის შეცვლა, კომპიუტერში რაიმე ვირუსული პროგრამული ფაილის ჩაწერა;

20. კომპიუტერის გაუმართავად მუშაობის შემთხვევაში დაუშვებელია ხარვეზის თვითნებურად გასწორება.

 

 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებები

 1. წინამდებარე წესი დამტკიცებულია კოლეჯის დირექტორის ბრძანებით.
 2. მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება ასევე დირექტორის ბრძანების საფუძველზე.
 3. წესი ძალაში შედის მისი გამოქვეყნებისთანავე