დანართი N2

დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი

პრაქტიკოსი ექთნის მე-5  საფეხურის პროფესიული პროგრამის განმახორციელებლები:

 

ადამიანური რესურსები

 

      მოდულის განმახორციელებელი მასწავლებლები

 

        მოდულის დასახელება

თამარ დაუსი

სამედიცინო ტერმინოლოგია და სამედიცინო დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში; ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა; გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა; ნევროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა; ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა; ექთან-ანესთეზისტის საქმე; ფიზიოთერაპია; კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა; რეაბილიტაცია საექთნო საქმეში; პრაქტიკული პროექტი, საწარმოო პრაქტიკა

სალომე აბაშიძე

პაციენტის ფიზიკური შეფასება; სწავლების პრინციპები საექთნო საქმეში; საექთნო პროცესის მართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა; ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში; თავისა და კისრის პათოლოგიებით პაციენტის საექთნო მართვა; გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ია მანჯავიძე

პაციენტის ფიზიკური შეფასება; სწავლების პრინციპები საექთნო საქმეში; საექთნო პროცესის მართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა; ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში; თავისა და კისრის პათოლოგიებით პაციენტის საექთნო მართვა; გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ია მანჯავიძე

პაციენტის ფიზიკური შეფასება; ავადმყოფის მოვლა; შინ მოვლა; დერმატო-ვენეროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა; ენდოკრინული პაციენტის მართვა; პალიატიური პაციენტის საექთნო მართვა; ექთან-ანესთეზისტის საქმე; ფიზიოთერაპია; ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა; კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა; რეაბილიტაცია საექთნო საქმეში

თამარ კომლაძე

ავადმყოფის მოვლა; საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები; შინ მოვლა; დერმატო-ვენეროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა; ენდოკრინული პაციენტის მართვა; პალიატიური პაციენტის საექთნო მართვა

ნინო ფანცულაია

კომუნიკაცია

თინათინ ბედუკაძე

კომუნიკაცია

მარიამ ახვლედიანი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ეკა აბჟანდაძე

პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები, სამედიცინო ტერმინოლოგია და სამედიცინო დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

მარიამ ახვლედიანი

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

მადონა ქავთარაძე; ლელა ჭაჭაშვილი

უცხო ენა

ანა ცისკარიშვილი

რაოდენობრივი წიგნიერება

ნინო გიორგაძე

მეწარმეობა, გაცნობითი პრაქტიკა, სამოქალაქო განათლება

ლელა წაქაძე

ინფექციის კონტროლი საექთნო საქმეში

არჩილ მარშანია

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

ნათია ვაშაყმაძე

კვება და დიეტა

ზურა თურმანიშვილი

ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში

მარიკა თოიძე

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

ნინო აბესაძე

მუშაობის სპეციფიკა სამედიცინო ლაბორატორიებში და დიაგნოსტიკის ცენტრებში

მაკა კობახიძე

საოპერაციო ბლოკის ექთნის საქმე

ნინო ქიქოძე

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ციცო სირბილაძე

ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა