დანართი N2

დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი

პრაქტიკოსი ექთნის მე-5  დონის პროფესიული პროგრამის განმახორციელებლები:

ადამიანური რესურსები

 

N

სახელი, გვარი

 

მოდული, რომელსაც ახორციელებს

კვალიფიკაცია/სამუშაო გამოცდილება

შენიშვნა

1.

თამარ თალაკვაძე

კომუნიკაცია

ექიმი, პროფესიით მუშაობის 18 წლის გამოცდილება, მედიცინის დოქტორი, „შინაგან დაავდებათა დიფერენციული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“ სასწავლო კურსის  ასოცირებული პროფესორი, პედაგოგად მუშაობის 11 წლის გამოცდილება.

 

2.

ლევან ჩუბინიძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ქსელების ადმინისტრატორი, ITმენეჯერი შესაბამისი პროფესიით მუშაობის 3 წლის გამოცდილება.

 

3.

ხათუნა ფორჩხიძე

რაოდენობრივი წიგნიერება

ფიზიკოსი, კვანტური ელექტრონიკის სპეციალისტი, მუშაობის გამოცდილების 27 წელი,   ინფორმატიკის, მათემატიკისა და ბიომექანიკის პედაგოგად მუშაობის 7 წელის გამოცდილება.

 

4.

თათარაშვილი ლიანა

უცხო ენა (ინგლისური)

ინგლისური ენის პედაგოგი, პედაგოგად მუშაობის  9 წლის გამოცდილება.

 

5.

არსენ დემურაშვილი

მეწარმეობა

ეკონომისტი, მუშაობის 33 წლის გამოცდილება, მეწარმე.

 

6.

თამარ თალაკვაძე

პიროვნული და ინტერპერსონალურიუნარები

ექიმი, პროფესიით მუშაობის 18 წლის გამოცდილება, მედიცინის დოქტორი, „შინაგან დაავდებათა დიფერენციული დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“ სასწავლო კურსის  ასოცირებული პროფესორი, 11 წლის პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება. 

 

7.

ნინო ჯანეზაშვილი

გაცნობითი პრაქტიკა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება, ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

8.

იამზე მანჯავძე

პაციენტის ფიზიკური შეფასება

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  6 წლის გამოცდილება/  ზოგადი პროფილის ექთნის /ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

9.

ნინო ჯანეზაშვილი

საექთნო პროცესის მართვა, ჯანსაღიცხოვრების წესის ხელშეწყობა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

10.

იამზე მანჯავძე

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  6 წლის გამოცდილება/  ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

11.

თამარ კომლაძე

ავადმყოფის მოვლა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  8  წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

12.

მაკა კობახიძე

ინფექციის კონტროლი საექთნო საქმეში

ექთანი, პროფესიით მუშაობის 19 წლის გამოცდილება/ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში

 

13.

თამარ კომლაძე

თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  8  წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

14.

მაკა კობახიძე

ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის 19 წლის გამოცდილება/ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში

 

15.

ინგა კილტავა

გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნომართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის 20 წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაშიექიმი

 

16.

ირინე პეტრიაშვილი

ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნოსაქმეში

ექიმი,  17 წლის  სამუშაო გამოცდილება, სამედიცინო კონსულტატნტი ფაიზერის წარმომადგენელი საქართველოში,  1 წლის და 8 თვის პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება.

 

17.

თამარ დაუსი

სამედიცინო ტერმინოლოგია დასამედიცინო დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

ექთანი, პროფესიით მუშაობის 19 წლის გამოცდილება/ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

18.

ნინო ჯანეზაშვილი

ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

19.

იამზე მანჯავიძე

საექთნო პროცედურები და მანიპულაციები

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  6 წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

20..

თამარ კომლაძე

თავისა და კისრის პათოლოგიების მქონე პაციენტის საექთნო საქმე

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  8  წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში

 

21.

ნატო დურგლიშვილი

დერმატოვენეროლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი დერმატოლოგი,  მუშაობის  გამოცდილების 10 წელი, დერმატოვენეროლოგიის სასწავლო კურსის ასისტენტ-პროფესორი,  3 წლის პედაგოგად მუშაობის გამოცდილება.

 

22.

თამარ კომლაძე

ნევროლოგიური პაციენტის საექთნომართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  8  წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

23.

თამარ დაუსი 

კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფიპაციენტის საექთნო მართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  19 წლის გამოცდილება/  ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში

 

24.

მარინე დიდებაშვილი

პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  27 წლის გამოცდილება/  ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

25.

თეა ხუროძე

ენდოკრინული პაციენტის საექთნომართვა

ექიმი ენდოკრინოლოგი, პროფესიით მუშაობის  7 წლის გამოცდილება, პედაგოგად მუშაობის 2 წლის და 7 თვის გამოცდილება.

 

26.

ინგა კილტავა

რეაბილიტაცია საექთნო საქმეში

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

27.

თემურ ჩაჩხიანი

ონკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

ექიმი ონკოლოგი, პროფესიით მუშაობის  44  წლის გამოცდილება, პედაგოგად მუშაობის 22 წლის გამოცდილება.  ონკოლოგიის სასწავლო კურსის პროფესორი.

 

28.

ქეთევან ლაშხი

 

ფსიქიატრიული პაციენტის საექთნომართვა

ექიმი ფსიქიატრი, პროფესიით მუშაობის 26  წლის გამოცდილება.

 

29.

თამარ დაუსი

საწარმოო პრაქტიკა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  19 წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

30.

ინგა კილტავა

პრაქტიკული პროექტი

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება/  ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

31.

თამარ  დაუსი

სწავლების პრინციპები საექთნო საქმეში

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  19 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

32.

თამარ დაუსი

ექთანი ანესთეზისტის საქმე

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  19 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

33.

ინგა კილტავა

კვება და დიეტა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება/  ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

34.

ნინო ჯანეზაშვილი

გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  20 წლის გამოცდილება/ ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

35.

იამზე მანჯავიძე

მუშაობის სპეციფიკა სამედიცინოლაბორატორიებსა და დიაგნოსტიკის ცენტრებში

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  6 წლის გამოცდილება/  ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

36.

მაკა კობახიძე

საოპერაციო ბლოკის ექთნის საქმე

ექთანი, პროფესიით მუშაობის 19 წლის გამოცდილება/ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

37.

ლეილა ვოსკანიანი

პალიატიური პაციენტის საექთნო მოვლა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  23 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

38.

ელისო მურვანიძე

 

ფიზიოთერაპია

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალისტი, განათლების დოქტორი აკადემიური ხარისხი,მუშაობის 12 წლის გამოცდილება.

 

39.

ლეილა ვოსკანიანი

შინმოვლა

ექთანი, პროფესიით მუშაობის  23 წლის გამოცდილება/ტრენერი ზოგადი პროფილის ექთნის მომზადებაში.

 

40.

ნინო ფანცულაია

ქართული ენა A2,B1

ფილოლოგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხიმასწავლებლად ,მუშაობის გამოცდილების 9 თვე.

 

41

ნინო ფანცულაია

ქართული ენა ,B1

ფილოლოგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხიმასწავლებლად ,მუშაობის გამოცდილების 9 თვე.

 

42

რიმა ლომაური

სამოქალაქო განათლება

იურისტი,მუშაობის გამოცდილების 9 წელი.